Methodes

Methodes

Groep 1-2

Schatkist

 

 

 

 

Wij vinden het erg belangrijk dat er een veilig klimaat heerst voor de kinderen waarbij ook veel aandacht bestaat voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Je moet je prettig voelen om je goed te kunnen ontwikkelen. Door te werken met thema’s en projecten proberen we in te spelen op de belevingswereld van het kind (bijv. seizoenen, eigen lichaam, kleuren en vormen). Zo komen de verschillende leer- en vormingsgebieden aan bod. De methode Schatkist vormt de rode draad in het onderwijsaanbod in groep 1-2. We beginnen de dag vaak in de kring, meestal met een taalactiviteit zoals voorlezen,vertellen, kringgesprek, versjes, drama/expressie of een taaloefening. Daarna kunnen de leerlingen een werkje kiezen van het keuzewerkbord. Daarop staan ontwikkelingsmaterialen en werken in de hoeken. Ook is er iedere dag ruimte voor lichamelijkeoefening. Dit kan in de vorm van buiten spelen, maar ook kan het een gestructureerde gymles in de speelzaal zijn.

Groepen 3 t/m 8

logo taal

Taal
In ons dagelijks leven staan we voortdurend in contact met anderen. Communicatie speelt hier dan ook een belangrijke rol. In het taalonderwijs wordt hier veel tijd aan besteed. Spreken en luisteren zijn voor kinderen belangrijke vaardigheden die in ons taalonderwijs geoefend worden. Dit kan zijn in de vorm van een boekenkring, een spreekbeurt of een kringgesprek. Daarnaast is er uiteraard aandacht voor spelling en ontleden. Wij gebruiken de methode Taalactief.

Lezen
Lezen
In groep 3 wordt er een start gemaakt met het aanvankelijke leesonderwijs. Iedereen is er altijd weer verbaasd over hoe de kinderen in korte tijd het lezen onder de knie krijgen. We gebruiken de methode Veilig leren lezen (nieuwste KIM versie), waarbij veel verschillende werkvormen worden gebruikt en kinderen gedifferentieerd met verschillende vaardigheden aan het werk zijn. Voor de groepen 4 t/m 8 wordt er voor begrijpend lezen gebruik gemaakt van teksten Nieuwsbegrip en voor technisch lezen van de methode Estafette. Daar lezen kinderen op het AVI-niveau (“Analyse van Individualiseringsnormen – niveau”). Het AVI-niveau (t/m niveau 9) wordt twee keer per jaar getoetst. Ook wordt er veel voorgelezen in de groepen, goed voorbeeld doet immers goed volgen!

logo schrijven

Schrijven
Een goed verzorgd handschrift is een mooi visitekaartje voor jezelf. Met behulp van de methode Pennenstreken leren wij de kinderen een goed schrift te ontwikkelen. Kinderen gebruiken bij de schrijfmethode een balpen, potlood van school of een vulpen. In de hogere groepen wordt ook aandacht besteed aan het maken van sierletters en het werken met andere materialen. In deze fase ontwikkelen kinderen een eigen handschrift.

Rekenen

Rekenen
Op onze school maken we gebruik van de methode Wiswijs. Wij hebben voor deze methode gekozen omdat het een realistische rekenmethode is, die goed aansluit op ons Daltononderwijs. Anders dan vroeger worden er geen trucjes aangeleerd om de sommen te kunnen maken, maar wordt er inzichtelijk gewerkt. Het gaat erom dat kinderen begrijpen wat ze doen. In groep 4 en 5 leren de kinderen de tafels. De kennis wordt getoetst en met een tafeldiploma afgesloten. In groep 6, 7 en 8 wordt het optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen en klokkijken uitgebreid. Breuken, procenten, het metriekstelsel en redactierekenen zijn onderdelen van het programma.

logo aardrijkskundelogo geschiedenisLeefwereld

Wereldoriëntatie

Blink is een werkwijze waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek geïntegreerd gegeven worden. Daarnaast wordt de kinderen geleerd om onderzoeksvragen te formuleren en vervolgens  antwoorden hierop te vinden. Dit vraagt van de leerkrachten een meer coachende rol. Zij worden hierbij begeleid door onderwijsadviesbureau BCO.  De creatieve vakken zoals handvaardigheid en drama proberen we zoveel als mogelijk te koppelen aan de thema’s binnen Blink. Daarnaast treedt iedere groep 2x per jaar op in de aula en mogen ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden komen kijken.

Verkeer

Dagelijks hebben kinderen te maken met het verkeer op weg van huis naar school. Wij vinden het belangrijk dat ze daarom de verkeersregels en de betekenis van verkeersborden kennen. In alle groepen wordt dan ook aandacht geschonken aan dit vakgebied. Het inzicht krijgen in verkeerssituaties, zodat ze veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, heeft een hoge prioriteit. Met praktijklessen en met de methode Wijzer door

het verkeer, die nadrukkelijk van het kind uitgaat, proberen wij bovenstaande doelstellingen te bereiken. In groep 7 nemen de kinderen deel aan het landelijk verkeersexamen. Omdat wij verkeer zo belangrijk vinden en omdat wij er ook veel aandacht aan besteden hebben wij het BVL = Brabants VerkeersLabel gekregen.

logo kerk
Catechese
Wij proberen de kinderen in een christelijke levenshouding te ondersteunen. Dit uit zich in het uitdragen van een aantal waarden, zoals verbondenheid, bevrijding, gerechtigheid, verdraagzaamheid. Die worden niet alleen toegepast tijdens een catecheseles per week, maar maken integraal deel uit van het onderwijs. We maken gebruik van projecten van Stichting Onderwijs en Levensbeschouwing (SOL). Ook besteden we aandacht aan kerkelijke feesten zoals Kerst en Pasen. De leerlingen van groep 4 kunnen de Heilige Communie doen en de leerlingen van groep 8 het vormsel. De ouders maken samen met de kinderen een keuze hierin. De voorbereiding vindt plaats in de Parochie.

logo engels

Engels
In groep 7 en 8 krijgen de kinderen les in de Engelse taal. Er wordt gebruik gemaakt van de methode Take it Easy.

logo muziek

Muziek
De groepen 1 t/m 3 krijgen muziekonderwijs van Marieke Simonetti. Marieke heeft de opleiding Muziekspecialist gevolgd. In de groepen 4/5 en 6 wordt gebruikt gemaakt van de methode ZingZonline. Deze methode komt de komende jaren ook beschikbaar voor de groepen 7 en 8. Tot die tijd maken de leerkrachten van deze groepen nog gebruik van de methode Moet je Doen.

Lichamelijke opvoeding
Kinderen worden in deze lessen gestimuleerd en gemotiveerd om zich te bewegen in verschillende situaties. Hierbij komen afwisselend zowel spel – als gymnastische vormen aan bod.

logo vreedzame school
De Vreedzame School
Wij werken vanuit de principes van De Vreedzame School. Dit is meer dan louter en alleen een serie lessen!

De Vreedzame School wil:

  • Leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan.
  • Leerlingen meer verantwoordelijk maken, een stem geven, op eigen benen zetten.
  • Een positieve omgang met elkaar.
  • De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

De lessen zijn hierbij niet meer dan een belangrijk hulpmiddel en bieden een kapstok om de inhoud aan te bieden. Veel belangrijker is de toepassing van het gedachtegoed van De Vreedzame School door de groepsleerkracht (en alle andere volwassenen in de school die met leerlingen te maken hebben) op elk moment en in elke situatie! Willen we dat leerlingen hun conflicten op een constructieve manier oplossen. In de school worden tevens mediatoren opgeleid. Dit opleiden gebeurt door leerkrachten van De Polderhof zelf onder schooltijd en vormt dus geen extra leerbelasting voor de desbetreffende kinderen. Deze mediatoren zijn kinderen (uit de groepen 7 en 8) die proberen om conflicten tussen kinderen uit de groepen 4 tot en met 8, in samenspraak met de conflict hebbende partijen, op te lossen. Klik op het bovenstaande logo van de Vreedzame School voor de website.

Meer informatie over dit onderwerp en nog veel meer wetenswaardigheden vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u downloaden op deze website in het menuonderdeel School en vervolgens bij Schoolgids.