MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan bestaande uit personeelsleden van basisschool De Polderhof en ouders van leerlingen. De MR heeft als taak het bestuur te adviseren over, of in te stemmen met, het voorgenomen beleid.

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school.
De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. De MR moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om instemming gevraagd. De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de school aangaan. De precieze rechten van de MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap Scholen. (W.M.S.)

De MR-leden hebben de diverse taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Jan van Leest
Vice-voorzitter: Twan van der Ven
Secretaris: Sandra Draad
Penningmeester: Martijke van Laarhoven

Contactpersoon team: Twan van der Ven
Contactpersoon OR: Joyce Arts
G.M.R.: –
Agendacommissie: Voorzitter, Vice-voorzitter en Secretaris

Ouders: 
Harold van Bakel, Martijke van Laarhoven, Jan van Leest

Teamleden:
Twan van der Ven, Inge Braks, Sandra Draad

De MR is te bereiken via email: mr.dbsdepolderhof@saamscholen.nl