Visie en organisatie

Hoofdingang Daltonschool de Polderhof Ingang onderbouw

De Polderhof is een Daltonschool die:

  • een katholieke grondslag heeft, maar ook respect heeft voor andere godsdiensten en daarvoor openstaat;
  • onderwijs biedt gericht op de daltonkernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit;
  • deze kernwaarden leidraad voor het (pedagogisch) handelen heeft gemaakt.

Op de Polderhof werkt een ieder vanuit de kernwaarden welzijn en respect en hebben we vertrouwen in de positieve bedoelingen van mensen. Daarom willen wij een veilige school zijn voor een ieder die bij ons binnenkomt. Hierbij gaan wij uit van het gegeven dat ieder mens verschillend is. Wij willen niet alleen rekening houden met die verschillen, maar daar ook aan tegemoet komen, zowel bij kinderen als bij leerkrachten. De Daltonkernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit zijn daarom leidend voor ons handelen. Daarbij gaan we van het gegeven uit dat elk kind, elke mens verantwoordelijkheid kan, wil en moet dragen voor zichzelf en zijn omgeving. Uiteindelijk streeft de Polderhof ernaar dat onze leerlingen de school verlaten met een grote mate van zelfstandigheid en weten wat ze willen en kunnen. Maar ook dat leerlingen in staat zijn samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor eigen daden.

Onze missie luidt: Samen leren, zelfstandig kiezen, in een waarde(n)volle uitdagende omgeving.

Nieuwe organisatie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen binnen een rijke (leer)omgeving. Wij kijken en luisteren goed naar elk kind en komen zoveel mogelijk tegemoet aan de individuele (leer)behoeften. Binnen onze organisatie is het mogelijk kwalitatief hoogwaardige instructies in kleine groepen te laten plaatsvinden. Onze groepen 1-2 werken nu alweer het tweede schooljaar nauw samen als unit binnen de nieuwe organisatie, zij maken gezamenlijk gebruik van en werken doelgericht in het taalplein, rekenplein, creaplein en hoekenplein. Vanuit visie is onze organisatie tevens ingericht met heterogene groepen 4-5 en (volgend schooljaar 2019-2020) 6-7 die nauw met elkaar samenwerken binnen een unit. We kiezen vooralsnog bewust voor homogene groepen 3 en 8 vanwege het leerjaar specifieke aanbod, maar we zien zeker kansen en mogelijkheden om deze in de toekomst meer aansluiting te laten vinden bij de groepen 1-2 en 6-7.
Hiermee denken we een toekomst vaste organisatie gecreëerd te hebben, passend bij de (dalton)visie van de school.

Fijn om te merken dat alle betrokkenen trots zijn op het mooie onderwijs dat wij elke dag weer met elkaar vorm geven op onze school. Uiteraard blijft dit een lopend proces en zijn we voortdurend bezig met het onderzoeken van mogelijkheden en kansen tot doorontwikkeling. Daarbij staan kwaliteit van onderwijs, (de ontwikkeling van) het kind en onze (dalton)visie natuurlijk centraal.

 

Meer informatie over dit onderwerp en nog veel meer wetenswaardigheden vindt u in onze schoolgids. Deze is te downloaden in het menu School en vervolgens bij schoolgids.