Dalton onderwijs op de Polderhof

De Polderhof is een Daltonschool. Binnen onze school staan de Daltonkernwaarden centraal: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Maar waar komt Dalton vandaan? En hoe krijgt het vorm binnen onze school?

Dalton

Wat is Daltononderwijs?

Het Daltononderwijs is begin vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse Helen Parkhurst. Binnen haar onderwijs staan de eigen inbreng van de leerling het de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en te vormen als in het maatschappelijk leven, centraal.


“De opbrengst, dat ben ik”


Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs past zich aan de leerlingen aan, en biedt op basis van vertrouwen kinderen uitdagingen om zich verder te ontwikkelen.
Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
Een daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven.

 

Hoe doen we dat op de Polderhof?

Bovengenoemde vijf kernwaarden vormen de rode draad in de manier van werken en het omgaan met de leerlingen. Al vanaf de kleutergroepen wordt aan de vijf kernwaarden veel aandacht besteed.

 

Verantwoordelijkheid = vrijheid en gebondenheid
De samenleving heeft behoefte aan mensen die hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. Met ons daltononderwijs bereiden we de kinderen voor op actieve deelname aan de samenleving. Dat doen we door kinderen verantwoordelijkheid te laten nemen voor het eigen leerproces. Elk kind is mede-eigenaar van het leerproces; het is van het kind zelf. Het krijgt de vrijheid om binnen duidelijke grenzen eigen keuzes te maken. We geven kinderen het vertrouwen dat ze de verantwoordelijkheid aankunnen.

 

Samenwerken
Onze school is een gemeenschap, waarin kinderen, ouders en het team werken en samenleven. We gaan op een natuurlijke, respectvolle manier met elkaar om. We maken afspraken en vertrouwen erop dat iedereen zich daaraan houdt. Als dat niet gebeurt, spreken we elkaar erop aan. We hebben het vertrouwen dat we daar met elkaar uitkomen. In onze ‘mini-samenleving’ staat het leerproces van de kinderen centraal. Doordat onze leerlingen samen met leerkrachten en andere kinderen aan hun taken werken, leren ze met elkaar om te gaan en elkaar te helpen.

 

Reflectie
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk is belangrijk. Als het gaat over leertaken, betekent dit dat het kind vooraf inschat (samen met de leerkracht) wat het aankan, wat het nog moet leren en dat het achteraf beoordeelt wat goed is gegaan en dit met de leerkracht bespreekt. Reflecteren is belangrijk bij alle leer- en speelactiviteiten op school. Geleidelijk aan bouwt elk kind daardoor vaardigheid in het nemen van verantwoordelijkheid, in het zelfstandig werken en in het samenwerken op. Wat we van de kinderen verwachten, verwachten we ook van onszelf. We benaderen onderwijskundige ontwikkelingen kritisch. Elke leerkracht reflecteert op zijn/haar professioneel handelen. Binnen de units wordt gezamenlijk gereflecteerd op de themaplannen. Op schoolniveau reflecteren we voortdurend op de kwaliteit van ons onderwijs.


Zelfstandigheid
We leren het kind om doelgericht te werken aan taken en hoe het hulp kan vragen als dat nodig is. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van kinderen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, leert een kind te beoordelen welke beslissingen er mogelijk zijn en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid die een kind krijgt, dwingt tot het zelfstandig nemen van beslissingen die voor hem/haar effectief en verantwoord zijn. We helpen elk kind daarbij.

 

Effectiviteit
Ons daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het stilzit- en luisteronderwijs dat vroeger gewoon was, is daarvoor niet geschikt. Als kinderen een taak krijgen, waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, wordt het onderwijs effectiever. Doordat het kind met de leerkracht op elke taak reflecteert, gaat het gesprek ook over de vraag: hoe kun je je leerdoelen op een nog slimmere manier bereiken? Ook gebruiken we onze unit-structuur hiervoor. Door met meerdere groepen samen te werken, kunnen we onze krachten bundelen en ons onderwijs nóg beter aan laten sluiten op onze leerlingen.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren